Hafenstrom AS med i stort EU-prosjekt om fornybar energi

       Hafenstrom skal sammen med Harstad kommune, Hålogaland Kraft, NTNU og 15 andre europeiske aktører utvikle miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på geografiske øyer. 1640 andre europeiske øyer følger med på resultatene. 

       Hafenstrom er sammen med Harstad kommune, Hålogaland Kraft og NTNU en del av et stort EU-prosjekt som ser på avkarbonisering av energimiksen på øyer. Prosjektet, som heter Geographical Islands FlexibiliTy (GIFT) er i 100 millioner-klassen med 17 aktører i flere land og en del av EUs Horizon 2020-program, som er EU sitt store forsknings- og innovasjonsprogram. Det regnes som det største programmet i sitt slag i verden.

Fornybar energi på øyer

       Målet med GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy) er å utvikle innovative, miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. I skarp konkurranse med 21 andre søkere, fikk konsortiet som NTNU er en del av, tilslaget på prosjektet. Totalt er prosjektet på 10 millioner euro, og skal gå over fire år. En fjerdedel av prosjektets finansiering skal realiseres i Norge.

Kan overføres til 1640 europeiske øyer

       I prosjektet skal det testes ut energisystemer og nye miljøvennlige løsninger som kan brukes på andre øyer. Harstad og den italienske øya Procida med i utprøvingen som fyrtårn. Løsningene som man kommer opp med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana, evt. andre øyer i Europa. 1640 øyer i Europa kan ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

Flere løsninger

        Totalprosjektet skal se på flere løsninger som kan gi direkte lavere karbonavtrykk. Det kan være energistyringssystemer for havner, næringsliv og private, bedre analyser av forbruket og bedre visualisering av et forventet forbruk over en periode, innovative lagringssystemer for energi som tillater en blanding av miljøvennlige energikilder og utnyttelse av annen infrastruktur. Samlet sett skal løsningene være med å underbygge Paris-avtalen om å redusere utslipp av drivhusgasser.

17 aktører

        De norske aktørene er NTNU Gjøvik, Hafenstrom (Svolvær), Harstad kommune og Hålogaland kraft. Totalt er det 17 partnere fra 7 land. Det er minst en industriell partner, ni små- og mellomstore bedrifter, tre forskningssentre, to kommuner og to universiteter.

       Den norske delen av dette hadde sitt oppstartmøte forrige uke i Harstad.

    – Jeg er veldig glad for at en innovativ bedrift som Hafenstrom er med i et slikt prosjekt og i en slik størrelse finansielt. Vårt mål er å skape fornying og miljømessige framskritt gjennom å samarbeide med et partnerskap som er ledende på utvikling og innovasjon innen fornybar energi, sier Torbjørn Skogsrud, instituttleder ved NTNU Gjøvik.

Mer miljøvennlig samfunn

       Skogsrud mener innovasjon øker norske partneres attraktivitet som bosted gjennom fornyelse, mer attraktive arbeidsplasser og i framtiden et mer miljøvennlig lokalsamfunn.

     – Prosjektet har stor bredde og kan i tillegg til å oppfylle viktige mål i kommuners miljø-, klima- og energiplan. Samtidig er det viktig for meg å få fram potensialet som finnes for deler av regionens næringsliv som gjennom innovasjon og involvering i prosjektet kan utvikle nye produkter og tjenester innen en sterkt voksende industri.

       Han vektlegger også at prosjektet representerer også en dreining i NTNU sin profil som «smart city» og «energieffekstiv by». – – Vi følger våre viktige olje- og gass-selskaper i retningen av en bredere energiprofil. NTNU er allerede inne på «det store» Europa-kartet og drar med seg norske partnere inn i utviklingen.

Stor mulighet for bedrifter

       Leder i Hafenstrom as, Asbjørn Hovstø ser mange muligheter for virksomheten i prosjektet.

       – I vår region har vi et stabilt nett gjennom våre nettleverandører, men vi ser at tilførselen av energi kan være ustabil og behovet er økende for fornybar energi innen transport. Båttrafikk og ferger kan være eksempler på nye behov. I Troms fylke har ENOVA nettopp bevilget 81 millioner kroner til elektrisk drift av fergene i fylket. Vi håper på et samarbeid for å redusere utslippene og gå over til elektrisk strøm for denne typen transport.

        Det koster mye å etablere ny infrastruktur, og det kan være en stor utfordring for nettselskapet. GIFT-prosjektet tilfører oss som næringsaktør og nettselskapene ny kunnskap og teknologi og gir et stort kompetanseløft for samarbeidspartnerne som skal komme hele regionen til gode. Vi får være med å utvikle nye, moderne løsninger for mer ren energi; med andre ord å utvikle fremtidens kraftsystem, sier Hovstø, som også arbeidet for å få til en regulær elektrisk båtforbindelse på Mjøsa for noen år tilbake.